Szkoła Formowania się Psychoanalityka (SFP)


S I N T O N E S
tony psychoanalizy


Szkoła Formowania się Psychoanalityka (SFP)

Preambuła

Powoływana niniejszym aktem Szkoła Formowania się Psychoanalityka (SFP) jest następnym koniecznym krokiem w rozwoju naszego Stowarzyszenia. Jest usymbolizowaniem przejścia od szkoły służącej psychoanalitykowi do szkoły służącej psychoanalizie, o ile oparta jest ona na psychoanalizowaniu. Mówienie o analizantach i psychoanalizowaniu nie jest tożsame z mówieniem o psychoanalizie, chociaż stanowi konieczny, wstępny tego warunek. Mówienie o psychoanalizie nawiązuje wprost do spadku pozostawionego psychoanalitykom przez Freuda, tak wydatnie wzbogaconym przez Lacana. Oni to pozostawili dla nas nie do podważenia przekonanie, że psychoanaliza potrzebna jest światu i potrzebna jest człowiekowi. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia podzielają to przekonanie.

Wśród istotnych założeń Szkoły jest umiejscowiona etyka psychoanalizy, w takiej postaci, w jakiej jej zarysy przedstawił Lacan w swym VII seminarium, wraz z jej implikacjami w praktykowaniu psychoanalizy. Tezy, które Szkoła stawia w centrum swych działań to:

W SFP formowanie się psychoanalityka odbywa się dwoma równoległymi drogami: teoretyczną, obejmującą 3,5 letni kurs podstawowy (KP) i kliniczną, permanentną formę formowania się psychoanalityka.

 

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie w ramach SFP ma charakter ustawiczny. Oznacza to, że wszyscy członkowie SFP są zobowiązani nieustannie do rozwoju poprzez m.in. przedstawianie/prowadzenie corocznie swoich seminariów, uczestniczenie w sympozjach i konferencjach, uczestniczenie przynajmniej w jednym kartelu, klinicznych grupach otwartych i grupach zamkniętych. Od maja 2019 do marca 2020 trwał warsztat lacanowskiej praktyki klinicznej prowadzony przez Krzysztofa Pawlaka dla członków Sinthome. W maju br rusza taki warsztat w formule otwartej (więcej informacji w zakładce Aktualności).

 

Certyfikacja i zaświadczenia

Uzyskanie certyfikatu SFP polega na umieszczeniu członka Szkoły w odpowiedniej kategorii na liście psychoanalityków SFP, psychoanalityków i psychoanalityków kandydatów na publikowanej i aktualizowanej wg zasad opisanych szczegółowo w dokumentach wewnętrznych dostępnych w siedzibie SFP.

Po ukończeniu Kursu Podstawowego słuchacz Kursu może wystąpić do Szefa Kursu Podstawowego o poświadczenie o jego ukończeniu. Poświadczenie takie zostanie wydane, o ile frekwencja uczestnika w zajęciach wynosiła minimum 80%.

 

Członkowie i słuchacze

Członkami SFP mogą być Członkowie Sinthome: psychoanalitycy kandydaci, psychoanalitycy, psychoanalitycy SFP i członkowie stowarzyszeni (pozostający w procesie certyfikacji).

Psychoanalitycy: Paweł Droździak (P), Tomasz Dubis (PK), Joanna Molga (PSFP), Krzysztof Pawlak (PSFP), Grażyna Słomiak (P), Szymon Stoczek (P), Elżbieta Sztejnert (PSFP), Przemysław Szubartowicz (PSFP).

Członkowie stowarzyszeni: Radosław Bartkowski, Magdalena Kisielewska, Robert Roczeń, Monika Wierzbicka.

W zajęciach mogą brać udział także słuchacze Kursu Podstawowego, wobec których nie ma wymagania członkostwa w Sinthome.

 

Władze

SFP zarządzają władze szkoły. W skład władz szkoły wchodzą: Dyrektor Szkoły oraz Rada Szkoły z wyszczególnionymi funkcjami przedstawionymi poniżej.

 

Dyrektor Szkoły

Tworzy założenia formowania się analityków, odpowiada za kulturę i organizację szkoły, nadzoruje i kontroluje działalność szkoły, pełni funkcje doradcze. Kontakt z Dyrektorem Szkoły Krzysztofem Pawlakiem szapur@wp.pl

 

Rada SFP

W skład Rady wchodzą członkowie Rady, jak wyszczególniono poniżej. Do poszczególnych członków można skierować korespondencję email dostępną pod linkiem.